Nové stavby

Revitalizace prostranství u KD v FM

Nové stavby - Čt, 06/13/2019 - 04:10
Článek z webu :

Podle místních i architektonické studie, kterou si nechalo město zpracovat, jsou stávající zpevněné plochy, infrastruktura a městský mobiliář ve špatném technickém stavu. Součástí revitalizace má být rekonstrukce ploch a chodníků, oprava osvětlení, přibýt by měly nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační plochy a zeleň. Změnit by se měl i stánkový prodej.


„Veřejné prostranství před kulturním domem bývalých Válcoven plechu se dá chápat jako významné lokální centrum, kde se soustřeďují veřejné aktivity přilehlého sídliště. Ovšem chybí zde atraktivita v podobě zajištění symbiózy služeb a úpravy prostředí, která by toto místo přiblížila soudobým požadavkům na veřejné prostranství. Důležité je pak toto prostranství po rekonstrukci pravidelně udržovat a pečovat, aby se zamezilo bezdomovectví či odlivu obyvatel sídliště do jiných atraktivnějších míst,“ píše se v architektonické studii s navrhovaným řešením dotčeného území. Město nově vypsalo zakázku na zpracování projektové dokumentace.

Do stavebních úprav by se měli zapojit i vlastníci soukromých objektů v lokalitě. Také architektonická studie poukazuje na to, že celkový fyzický a estetický stav objektů v prostranství je špatný a je řešen živelně formou drobných a nekoncepčních úprav.

„Doménou je barevná tvarová a materiálová různorodost včetně barevného reklamního smogu různého stáří a aktuálnosti. Vzhled fasád působí chaoticky a neuspořádané,“ stojí ve studii.
První etapa má řešit stavební úpravy objektů a jejích fasád a odstranění části staveb. Plánovaná druhá etapa se týká provedení vlastní rekonstrukce prostranství. Podle předběžných odhadů by měla revitalizace veřejného prostranství vyjít na dvanáct milionů korun.

 celý článek + zdroj: denik.cz

Kategorie: Nové stavby

Budova Slezanu nebude kult. památkou

Nové stavby - Po, 06/03/2019 - 09:11
Článek z webu :

„Slezan Holding je připraven chránit budovu v rozsahu daném memorandem o spolupráci s městem Frýdek-Místek. Dalším důležitým krokem pro směřování k využití bývalé přádelny je způsob řešení celého území dle studie, která vznikla na popud města,“ uvedl mluvčí společnosti Tomáš Fridrich.
Ministerstvo rozhodlo v řízení vzniklém na základě podnětu Národního památkového ústavu v Ostravě a následujících vyjádření magistrátu, krajského úřadu a společnosti Slezan Holding. Rozhodnutí zdůvodňuje ministerstvo mimo jiné stavebními a dispozičními změnami v průběhu 20. století, které významně snížily autenticitu budovy bývalé přádelny.
Návrh na prohlášení přádelny a dalších vybraných objektů spojených s textilní výrobou ve Frýdku-Místku podal Národní památkový ústav už v roce 2002. Frýdek-Místek, dříve významné textilní centrum, nemá chráněno nic ze staveb provázejících jeho hospodářský rozvoj spojený s lnářskou a bavlnářskou výrobou. Osud řady pozoruhodných staveb je tak podle památkářů nejistý.
Argumentovali například osudem bývalé přádelny v Nádražní ulici ve Frýdku, která šla před pěti lety k zemi. V roce 2012 rozhodlo ministerstvo kultury, že se budova nestane kulturní památkou, frýdecko-místecký stavební úřad pak povolil demolici. Ministerstvo kultury sice posléze na popud odpůrců demolice ještě zahájilo řízení o prohlášení přádelny za kulturní památku, jenže bourání pokračovalo dál. K neprohlášení budovy za kulturní památku přispěly odmítavé postoje stavebních úřadů města a kraje, proti se postavil i správce konkurzní podstaty. Na místě bývalé přádelny je dodnes volná plocha.

DEMOLICE SE NECHYSTÁ
Vlastník objektu však tvrdí, že demolici Slezanu 08 nechystá a že se naopak otevřely možnosti k využití areálu. „Jsme rádi, že bylo konečně po tolika letech rozhodnuto. V minulosti nebyla za kulturní památku prohlášena řada dalších objektů naší společnosti,“ uvedl Jiří Karásek, předseda představenstva Slezan Holding. Rozhodnutí ministerstva může představovat prvotní krok směrem k dalšímu využití bývalé přádelny. „Důsledkem rozhodnutí je, že můžeme konečně smysluplně pomýšlet na různé způsoby využití budovy a přilehlého okolí. Hodnotu může představovat především fasáda, k jejíž ochraně jsme se už před několika lety zavázali v memorandu o spolupráci s městem a které hodláme dodržet, pokud má stejný záměr i druhá strana. Z tohoto pohledu bylo vedené řízení zbytečné,“ řekl Jiří Karásek.
Konkrétní plány vzejdou z výsledků dalších jednání a zejména aplikace kroků dle územní studie celé oblasti kolem železničního nádraží, kterou zadalo město. Tato studie zmiňuje mimo jiné možné využití objektu pro muzeum textilního průmyslu, vyšší nebo vysokou školu módy a designu, galerii či místo pro pořádání kulturních akcí. Této náplni se má přizpůsobit i nejbližší okolí, jak nabízí například úvaha o demolici a přemístění obchodu Billa do přilehlého areálu skladů ve Staroměstské ulici Tauchmann.
„Takovéto úvahy jsou v zásadě správné, respektujeme je a budeme takovýmto řešením nápomocni. Věřím, že má město zájem, aby se industriální budovy podařilo naplnit novými funkcemi. Proto by mělo v duchu memoranda dojít k dopracování studií využití všech území s těmito stavbami a následně například úpravám územního plánu. Plánované kroky by pak měly být realizovány. Za klíčovou však považujeme oblast dopravy, ve které je potřeba hledat vhodná řešení pro plynulé využití objektů,“ uzavřel Jiří Karásek.

zdroj: denik.cz

Kategorie: Nové stavby

FM vyhlásí arch. soutěž

Nové stavby - St, 05/15/2019 - 13:30
Článek z webu :

Místo záměru:

zdroj: cka.cz

Kategorie: Nové stavby

Frýdek-Místek po obchvatu

Nové stavby - Čt, 04/25/2019 - 04:49
Článek z webu :

Na přelomu roku jsme dokončili koncepční materiál s pracovním názvem ÚS2, Územní studie 2. Je to urbanistický návrh, který si nechalo zpracovat město Frýdek-Místek, a ve kterém, ve spolupráci s architekty navrhuje budoucí vývoj této části města. Bezprostředně navazuje na Územní studii 1, která se ve stejném rozsahu věnuje území kolem vlakového nádraží.
Pod pojmem územní studie si můžeme představit architekta, který stejným způsobem, jakým navrhuje dům, navrhuje velkou část města. Od města dostane podklady – katastrální mapu, územní plán, mapu sítí technické infrastruktury, fotodokumentaci, vyjádření dotčených orgánů, na jejichž podkladě začne kreslit své představy o tom, jak by v budoucnosti mělo místo vypadat.
Zadání architektu bylo začlenit „brownfield“ – území bývalého ředitelství textilní továrny – do celku, ve kterém spolu sousedí parky, atletický areál, nákupní centrum a sportovní hala, těsně pod historickým centrem obce.
Pohyb je tu komplikovaný, několik míst se dá nazvat jako vnitřní periferie. Většina chodníků je přerušena, neexistuje důstojné pěší spojení s centrem Frýdku, železnice je nebezpečně překračovanou překážkou v území, které sestává z několika uzavřených celků.
Architekt proto přišel s velmi jednoduchou myšlenkou, která říká – je potřeba dokončit pěší rošt (chodníky, které zde denně používáme) a propojit jím všechny parky (které tvoří hlavní přidanou hodnotu tohoto města).


Na územní studii jsme pracovali po celý rok. Přibližně každé dva měsíce jsme uspořádali konzultaci, na které spolu zástupci veřejnosti (politici), zástupci státní správy (úředníci), a zástupci soukromých společností, připomínkovali návrh.
Pro nás je ve studii zajímavých několik návrhů.
Prvním je „zemní val“ – propojení zámeckého náměstí a Faunaparku. Víme, kolik lidí zde projde, a jak potřebná je to cesta. Zároveň to nejjednodušší řešení – bezpečný přechod – není přijatelné pro vlastníka kolejové dráhy. Z několika prověřovaných variant tak architekt doporučuje vytvořit pro vlak a automobily krátký tunel, který bude zasypán zeminou, podobně jako u přechodů pro zvěř u dálnic. Bylo by tak možné sejít po „svahu“ přes železnici až do Faunaparku. Dalšími variantami je lávka a podchod.


Druhým je dopravní řešení Hlavní třídy. Ve třech postupných krocích je navržena úprava komunikace, která ve své konečné podobě je rozdělena na dvě poloviny. První, která se dívá směrem k Zámku, je pěší, a využívá i dnešní sjezdy pro pěší dopravu. Druhá polovina je automobilová. Výhoda? Pohodlný přechod přes estakádu pro děti i seniory, s možností si odpočinout.
Pro mne osobně, je ale nejdůležitější dokončení „pěšího roštu“. Způsob, jakým se dnes chodí mezi centrem Frýdku a nábřežím je nedůstojný. Dvě možnosti – sejít pod hlučnou estakádu a nelegálně překročit železnici (to není návod, ale dnešní stav, o 50 metrů vedle je samozřejmě legální přejezd), anebo sejít po opěrné zdi, po cestičce, která je nebezpečná pro všechny, a nakonec překročit železnici na improvizovaném přechodu. To není mnoho.
Myslím, že další postup je následující, a je stanoven i v etapizaci navržené ve studii.
1) Dokončit architektonický návrh koncepčně stanovených propojení.
2) Zaměřit se na vnitřní periferie drobnými zásahy – kultivací povrchů, slunícími schody, výsadbou.
3) Připravit oba dva velké kroky do neznáma – přechod železnice, a revitalizaci Hlavní třídy.

zdroj + zbylé výkresy: Architekt F≈M

Kategorie: Nové stavby

Sídlo společnosti MCnet

Nové stavby - St, 04/10/2019 - 13:30
Článek z webu :

Fotografie zaslal čtenář. Děkujeme!

Kategorie: Nové stavby